ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
આંકડાકીય માહિતી

સંસ્‍થાની વિવિધ પ્રવૃતિઓની આંકડાકીય માહિતી

ક્રમાંક વિગત ડાઉનલોડ
1. સંસ્‍થાની વિવિધ પ્રવૃતિઓની આંકડાકીય માહિતી દર્શાવતું પત્રક PDF file that opens in a new window (44 KB)
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation