ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
મહત્વની કામગીરી

દરિયાઇ તથા મીઠાપાણીની માછલી

સંસ્થા દ્વારા જુદા જુદા સ્થળોએ મોબાઇલવાન મારફત તાજી માછલી અને દરિયાઇ માછલીનો છુટક વેચાણ કરવામાં આવે છે.

માછલીના વેંચાણ ભાવ નોટીસ બોર્ડ પર દર્શાવવામાં આવે છે.

મોબાઇલવાન મારફત તાજી માછલી અને દરિયાઇ માછલી મેળવવાનું સ્થળઃ

મોબાઇલ વાન
વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે, આઇ.એમ.એમ. કોલોની સામે,
અમદાવાદ
ફીશ પાર્લર
સેકટર – ૨૧, શાક માર્કેટની બાજુમાં,
ગાંધીનગર.
(ઓ) ૨૩૨૨૪૧૧૦
દિલ્હી યુસુફસરાઇ
ગ્રીનપાર્ક, દિલ્હી,
(ઓ) ૦૧૧-૨૩૩૬૩૯૨૧
(મો.) ૯૮૭૧૮૩૧૬૯૦
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation