ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
ઇ સિટિઝન

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

પ્રકરણ
ક્રમાંક
પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
૧. પ્રસ્તાવના PDF file that opens in a new window(91 KB)
ર. નિગમનો પરિચય PDF file that opens in a new window(23 KB)
૩. અધિકારી અને ર્ક્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો PDF file that opens in a new window(16 KB)
૪. નિગમના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો PDF file that opens in a new window(95 KB)
પ. નીતિ ધડતર અથવા નીતિનાં અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સલાહ - પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત PDF file that opens in a new window(40 KB)
૬. નિગમના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની ક્ક્ષાઓ અંગેનું પત્રક PDF file that opens in a new window(7 KB)
૭. તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક PDF file that opens in a new window(38 KB)
૮. માહિતી અધિકરીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો PDF file that opens in a new window(27 KB)
૯. નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કર્યપઘ્ધતિ PDF file that opens in a new window(44 KB)
૧૦. અધિકારીઓ અને ર્ક્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા PDF file that opens in a new window(16 KB)
૧૧. વિનિયમોમાં જોગવાઈ ર્ક્યા મુજબ મહેનતાણાની પઘ્ધતિ સહિત અધિકારી અને ર્ક્મચારીને માસિક મહેનતાણું PDF file that opens in a new window(32 KB)
૧ર. નિગમને ફાળવેલ અંદાજપત્ર PDF file that opens in a new window(7 KB)
૧૩. સહાયકી કર્યક્રમોના અમલ અંગેની પઘ્ધતિ PDF file that opens in a new window(24 KB)
૧૪. રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત મેળવનારની વિગતો PDF file that opens in a new window(7 KB)
૧પ. કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો PDF file that opens in a new window(142 KB)
૧૬. વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી PDF file that opens in a new window(13 KB)
૧૭. માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકેને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો PDF file that opens in a new window(14 KB)
૧૮. અન્ય ઉપયોગી માહિતી PDF file that opens in a new window(263 KB)
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation