ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
અમારા વિષે

હેતુ

ગુજરાત મત્યોય અમધોગ કેન્દ્રિ ય સહકારી સંસ્થાસ લિ.નો ઉદેશ રાજયના માછીમાર સમાજની સામાજિક આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાનો છે. રાજયમાં માછીમારોને બધી સરકારી અને સંસ્થા કીય સહાય આપવા માટે આ એસોસીએશન મુખ્ય વાહક છે. સરકારે મત્યોમારોધોગ ક્ષેત્રમાં શરૂ કરેલી વિકાસ પરિયોજનાઓ માટે સંસ્થા મુખ્ય અમલીકરણ એજન્સીસ પણ છે.

  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation