ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
મહત્વની કામગીરી

સરકારશ્રીની યોજનાઓનું અમલીકરણ

રાજય સરકારની રાહતની યોજનાઓ જેવી કે બોટ/જાળ યોજના, પગડીયા આદિજાતિ તાલીમાર્થી કીટ, એક્વેરીયમ, ફીશ તથા એસેસરીઝ વિગેરે માટે સંસ્થાક આ યોજનાઓની સંસ્થા અમલીકરણ કરનાર એજન્સી છે. માછીમારોને જુદીજુદી યોજનાઓ માટે સંસ્થામાંથી ખરીદી ઉપર ૫૦ ટકા ૭૫ ટકા અને ૯૦ ટકા સુધીની રાહત મળવાપાત્ર થાય છે. લાભાર્થીઓ પસંદ કરવાની કામગીરી જે તે મત્સ્યોધ્યોગ કચેરીઓ ધ્વારા કરવામાં આવે છે.

અમલીકરણનું સ્થળ :

નાયલોન નેટ પ્લાન્ટ,
સી.ટી.એમ.ચાર રસ્તા,
ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation