ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
મહત્વની કામગીરી

મત્સ્યબીજ

મીઠા પાણીના મત્સ્યબીજ જેવાકે સ્પોન, ફ્રાય, એર્ડવાન્સ ફ્રાય, ફીંગરલીંગ્સન, અને એડવાન્સ ફીગરલીંગ્સવ, વિગેરે જુદીજુદી સાઇઝમાં મત્સ્યબીજ ઉપલબ્ધ છે.

મત્સ્યબીજ ઉત્પાદન કેન્દ્ર
મુ.વાલોડ, નવા ફળીયા,
તા. બારડોલી., જી. તાપી. (ઓ) ૦૨૬૨૫-૨૨૦૧૮૮
(મો.)૯૪૨૭૩૦૪૦૦૪
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation