ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
મહત્વની કામગીરી

માછીમાર અકસ્માત જુથ વિમા યોજના

માછીમાર અકસ્માત જુથ વિમા યોજના રાજયના ૧,૭૨,૩૫૯ સક્રિય માછીમારોને ફીશીંગ દરમ્યાન અકસ્માત થવાના કિસ્સા માં રૂા.૧.૦૦ લાખનો વીમા કલેઇમ ફીશકોપ્ફેમડ ન્યુ દિલ્હી દ્વારા ચુકવવામાં આવે છે.

સંપર્ક કરવા માટેનું સ્થોળ

જી.એફ.સી.સી.એ.લી.
મોટર સેલ્સા એન્ડદ સર્વિસ બિલ્ડીં ગ,
આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.
(ઓ) ૦૭૯- ૨૬૫૮૦૪૮૩
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation