ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
મહત્વની કામગીરી

રાહત દરે એજીંન અને ડીઝલનું વેંચાણ

સંસ્થાના જુદાજુદા ડીઝલપંપો જેવાકે વેરાવળ-૧,૨,૩, બી.બી.વાય, માઢવાડ, રાજપરા, નવાબંદર, જાફરાબાદ, માંગરોળ, પોરબંદર, રૂપેણ, આડીત્રા, ઓખા, સલાયા, સચાણા, જખૌ, ઉમરગામ, ધોલાઇ અને કોસંબા. વિગેરે સ્થપળે માછીમારોને ફીશીંગ માટે ડીઝલનું વેંચાણ કરવામાં આવે છે.

  • અશોક લેલેન્ડ એજીંન તથા ઓ.બી.એમ. એજીંનનું ભાવ પત્રક મેળવવા અહીં ક્લીક કરો. PDF file that opens in a new window (228 KB)

અશોક લેલેન્ડ એજીંન તથા ઓ.બી.એમ. એજીંન મેળવવાનું સ્થળ

ભીડીયા પ્લોટ
મુ. વેરાવળ, જી.જુનાગઢ,
(ઓ) ૦૨૮૭૬-૨૩૧૩૩૧
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation