ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
સંપર્ક

શાખા મુજબની વિગતો

ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ કેન્દ્રિય સહકારી સંસ્થા લિમીટેડ, અમદાવાદ

ક્રમ

ઓફીસનું નામ અને સરનામું

અધિકારીનો હોદ્દો

ફોન નંબર

ફોન નંબર ઘર
મોબાઇલ

મુખ્‍ય વહીવટી ઓફીસઃ

ચેરમેનશ્રી

(૦૭૯) ૨૬૫૭૫૨૭૫, ૨૬૫૮૦૪૮૩

સાકાર-૭, નં.એસ-૦૦૨ થી ૦૦૪, બેઝમેન્‍ટ, નેહરૂબ્રીજના નાકે,

મેનેજીંગ ડીરેકટરશ્રી

(૦૭૯)૨૬૫૮૩૦૫૪

૯૪૨૭૩૦૪૦૦૧

આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ

સી. મેનેજર (વહીવટ)
મેનેજર (માર્કેટીંગ)

(૦૭૯)૨૬૫૭૫૨૭૫
(૦૭૯)૨૬૫૭૫૨૭૫

૯૪૨૭૩૦૪૦૦૪
૯૪૨૭૩૦૪૦૦૨

મેનેજર (એકાઉન્‍ટ)

(૦૭૯) ૨૬૫૭૫૨૭૫

૯૪૨૭૩૦૪૦૦૪

વેરાવળ વહીવટી શાખાઃ

મેનેજર ડીઝલ પંપ

(૦૨૮૭૬)૨૩૧૩૩૧

૯૫૨૫૩૯૫૦૧૩

સંસ્‍થાની શાખાઓ

૧.૧

બોટ બીલ્‍ડીંગ યાર્ડ અને એન્‍જીન

મેનેજર

(૦૨૮૭૬)૨૩૧૯૦૧

સેલ્‍સ એન્‍ડ સર્વિસ વિભાગ

ભીડીયા પ્‍લોટ, વેરાવળ,
બંદર એરીયા, માંગરોળ

ડીઝલ પંપ શાખાઃ

૨:૧

ભીડીયા પ્‍લોટ વેરાવળ

મેનેજર

(૦૨૮૭૬)૨૩૧૩૩૧

૯૯૨૫૩૯૫૦૧૩

ડીઝલ પંપ શાખાઃ

વેરાવળ પંપ-૧

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૭૬)૨૨૦૩૯૦

૯૨૭૫૦૨૮૦૮૯

વેરાવળ પંપ-૨

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૭૬)૨૩૧૮૩૫

૯૯૨૪૨૯૫૪૫૨

વેરાવળ પંપ-૩

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૭૬)૨૩૨૨૦૭

૯૨૭૪૯૨૨૦૨૦

વેરાવળ બી.બી.વાય પંપ

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૭૬) ૨૩૧૧૫૬

૯૪૨૬૮૬૬૩૫૬

માઢવાડ

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

--

૯૮૨૪૧૮૬૩૦૪

રાજપરા

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૭૫) ૨૮૪૩૮૩

૯૮૨૫૭૩૮૦૬૮

નવાબંદર

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૭૫) ૨૪૪૫૪૪

૯૯૭૪૭૭૫૧૬૬

જાફરાબાદ

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૭૯૪) ૨૪૫૩૬૯

૯૯૯૮૭૮૪૧૯૩

માંગરોળ

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૭૮) ૨૨૨૨૯૪

૯૨૨૮૧૮૭૮૬૦

૧૦

પોરબંદર

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૬) ૨૨૪૨૫૦૬

૯૨૨૮૧૧૪૬૨૫

૧૧

રૂપેણ

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૯૨) ૨૩૪૯૪૨

૯૮૨૫૫૮૨૫૬૦

૧૨

આડિત્રા

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૯૨) ૨૬૨૪૦૨

૯૪૨૬૨૨૫૪૭૧

૧૩

ઓખા

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૯૨) ૨૬૩૪૮૪

૯૯૨૪૨૬૬૯૩૭

૧૪

સચાણા

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

--

૯૫૧૦૯૨૪૮૦૯

૧૫

સલાયા

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૩૩) ૨૮૫૭૯૬

૯૩૨૭૬૬૭૦૯૮

૧૬

જખૌ

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૮૩૧) ૨૮૬૩૨૯

૮૯૦૫૧૩૪૬૯૧

૧૭

ઉમરગામ/વલસાડ

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

(૦૨૬૦)૨૫૬૦૧૭૯

૯૩૭૪૨૫૦૫૦૪

૧૮

ધોલાઇ

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

૯૪૦૮૮૬૬૪૦૯

૧૯

કોસંબા

પંપ ઇન્‍ચાર્જ

૯૪૦૮૮૬૬૪૦૯

નાયલોન નેટ પ્‍લાન્‍ટ

સીનીયર મેનેજર (પ્રો)

૨૫૮૫૩૭૨૯

૯૪૨૭૩૦૪૦૦૩

સી.ટી.એમ. ટેક્ષટાઇલ મીલ સામે, રામોલ રોડ,અમદાવાદ

નાયલોન સેલ્‍સ ડેપોઃ

(અ) કેન્‍ટીન બિલ્‍ડીંગ
વેરાવળ

(૦૨૮૭૬)૨૩૧૨૩૫

(બ) બંદર એરીયા માંગરોળ

(૦૨૮૭૮) ૨૨૨૧૮૫

ફ્રેશ વોટર ફીશરીઝ
નાયલોન નેટ પ્‍લાન્‍ટ કમ્‍પાઉન્‍ડ
સી.ટી.એમ. ટેક્ષટાઇલ મીલ સામે, રામોલ રોડ, અમદાવાદ

સીની. મેનેજર (પ્રો)

૨૫૮૫૩૭૨૯

૯૪૨૭૩૦૪૦૦૩

છુટક મચ્‍છી વેચાણ કેન્‍દ્રોઃ

મોબાઇલવાન, વષાાપુર, અમદાવાદ

ફીશ સ્‍ટોલ, ગાંધીનગર

૨૩૨૨૪૧૧૦

વાલોડ શાખાઃ

ઇ. મેનેજર

(૦૨૬૨૫) ૨૨૦૧૮૮

૯૪૨૭૩૦૪૦૦૫
૯૪૨૯૦૧૬૫૮૮

મુ. નવા ફળિયા, તા.વાલોડ,
જી. સુરત

સીડ ઉત્‍પાદન ફાર્મઃ
વાલોડ, વાંકાનેર, મોતા,
પારડી

સ્‍કેમ્‍પી હેચરી પ્રોજેકટ ઉમરવાડા

મેેજર

(૦૨૬૪૬) ૨૯૦૦૧૭

૯૮૨૫૦૮૫૪૭૯

દિલ્‍હી શાખાઃ
મચ્‍છી વેચાણ કેન્‍દ્ર

મેનેજર

(૦૧૧) ૨૬૫૬૯૨૬૭

૦૮૭૭૭૯૮૦૦૧૪

9.1

M/S G.F.C.C.A. LTD
A/6, 3rd Floor,
State Emporia Building,
Baba Khadagsing Marg
New Delhi-110001

011-23363921

9.2

3 Yusuf Sarai,
Community Center,
Nr.D.A.V. Model School, Green Park, New Delhi.

011-26569267

9.3

Shop No.4 DDA Market,
Poorvi Marg,
Vasant Vihar, New Delhi.

11-26150003

  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation