ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
ઇ સિટિઝન

અરજી પત્રકો

ક્રમાંક અરજી પત્રક ડાઉનલોડ
૧. સભાસદ થવા માટે (419 KB)
ર. મંડળી સભાસદ થવા માટે (419 KB)
૩. વ્યકિતગત સભાસદ થવા માટે (433 KB)
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation