ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
આંકડાકીય માહિતી
આંકડાકીય માહિતી

નાણાકીય અહેવાલ

ક્રમાંક વિગત ડાઉનલોડ
૧. વાર્ષિક​ અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ PDF file that opens in a new window(5 MB)
૨. વાર્ષિક​ અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ PDF file that opens in a new window(263 KB)
૨. પરિશિષ્ટ ૨૦૧૮ PDF file that opens in a new window(178 KB)
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation