ફીશીંગ નેટ ભાવ પત્રક મેળવો.
સંપર્ક

સંપર્ક

ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ કેન્દ્રિય સહકારી સંસ્થા લિમિટેડ

વિભાગનું સરનામું :
સાકાર-૭, ભોંયરું, એસ-૨ થી​ એસ-૪, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ , અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત

ફોન : (૦૭૯) ૨૬૫૮ ૦૪૮૩ / ૨૬૫૭ ૫૨૭૫
ફેક્સ : +૯૧ – (૦૭૯) ૨૬૫૭ ૫૨ ૭૫
ઇમેઇલ :gujaratfisheries@yahoo.com

સંપર્ક વ્યક્તિ

શ્રી એન.એસ. હેલ્બે
મેનેજિંગ ડિરેકટર
ફોન :- (૦૭૯) ૨૬૫૮ ૦૪૮૩ / ૨૬૫૭ ૫૨૭૫
ફેક્સ :- +૯૧ – (૦૭૯) ૨૬૫૭ ૫૨ ૭૫
ઇમેઇલ :- gujaratfisheries@yahoo.com
શ્રી એમ​. એ. પઠાણ​
સિનિયર મેનેજર
મોબાઇલ નંબર :- ૯૪૨૭૦૨૧૪૭૫
શ્રી ટી. પરીમલામ​
મેનેજર (માર્કૅટીંગ​)
મોબાઇલ નંબર :- ૯૪૨૭૩૦૪૦૦૨
શ્રી એમ. એચ. દવે
મેનેરજ એકાઉન્ટ​
મોબાઇલ નંબર :- ૯૪૨૭૩૦૪૦૦૪

વેરાવળ સામાન્ય વહીવટ

સંપર્ક વ્યક્તિ :શ્રી આર. એસ. કમલિયા,મેનેજર
ફોને :(૦૨૮૭૬) ૨૩૧૩૩૧

Gujarat Fisheries Central Cooperative Association Limited
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation